الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل برچسب

بروزرسانی مرغ مگس‌خوار گوگل Hummingbird از پاییز سال ۲۰۱۳ مرغ مگس خوار Hummingbird گوگل خودش را در نتایج جستجوی میلیاردها جستار منقوش کرده است و به کاربران نهایی یک گام دیگر در جهت محبوبیت بیشتر صفحه نتایج موتور جستجوی شخصی ارائه

User Registration

Reset Password

جلوگیری از اسپم *