بهینه سازی ایمیل Tag

لحظه ای که آمار بالای نرخ فرار ایمیل های خود را می بینید خیلی ناخوشایند است با امید به نتیجه گرفتن و برنامه ریزی برای دستیابی به هدفی خوب، کمپین های خود را تشکیل داده اید و استراتژی بازاریابی ایمیلی خود را