تاثیر مرغ مگس خوار بر گوگل برچسب

بروزرسانی مرغ مگس‌خوار گوگل Hummingbird از پاییز سال ۲۰۱۳ مرغ مگس خوار Hummingbird گوگل خودش را در نتایج جستجوی میلیاردها جستار منقوش کرده است و به کاربران نهایی یک گام دیگر در جهت محبوبیت بیشتر صفحه نتایج موتور جستجوی شخصی ارائه

User Registration

Reset Password

جلوگیری از اسپم *