نرخ فرار ایمیل برچسب

لحظه ای که آمار بالای نرخ فرار ایمیل های خود را می بینید خیلی ناخوشایند است با امید به نتیجه گرفتن و برنامه ریزی برای دستیابی به هدفی خوب، کمپین های خود را تشکیل داده اید و استراتژی بازاریابی ایمیلی خود را

مرحله #1 نرخ فرار در تجزیه و تحلیل وبسایت قبل از پرداختن به نرخ فرار ایمیل بیایید با نرخ پرش وبسایت که بیشتر به عنوان اصل موضوع در نرخ فرار مورد بحث است بپردازیم:   در تجزیه و تحلیل یا آنالیز وبسایت، شامل گوگل

User Registration

Reset Password

جلوگیری از اسپم *