موفقیت و توسعه فردی

نقل قول انگیزشی

30 نقل قول انگیزشی و شگفت انگیز که باید آنها را روی دیوار اتاق خود بنویسید

شما نمی توانید به همه چیز فکر کنید، بجز نوشیدنی سردی که در هوای گرم دیروز میل کردید. فهرست کاریِ بلندی روی میز کار خود می بینید و احساس می کنید که زمان زیادی فرصت ندارید تا به چاه بیافتید، گیر کنید و کسی نباشد صدای شما را دریابد. بدخلقی البته همیشه نوسان هم دارد. […]

15 سپتامبر 2017
0