نقش انجمن در کسب و کار برچسب

با توجه به کمبود انجمن کسب و کار در زمینه خدمات مشتری، در خارج از کشور مشاهده می کنیم که Loyal به بنیان‌گذاری سارا جاد بلش، یکی از معدود سازمان‌هایی است که روی این مقوله متمرکز شده‌ است. سال‌هاست که سارا جاد بلش با شرکت‌هایی نظیر